Nghiệm xấp xỉ cho bài toán phi tuyến đặt không chính

Chủ nhiệm Th.S Nguyễn Thu Thuỷ Thành viên Th.S Nguyễn Thu Thuỷ
Số B2006-TN08-01 Năm 2006
Cấp độ Cấp Bộ Lĩnh vực Toán học