Biểu mẫu KH&CN các cấp


CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 84/QĐ-ĐHTN, ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Mẫu 1.1

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.2

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.3

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1. 4

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.5

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.6

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.7

Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.8

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.9

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.10

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.11

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.12

Biên bản thanh lý hợp đồng KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.13

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 1.14

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu 1.15

Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 1.16

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu 1.17

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học

Mẫu 1.18

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.19

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.20

Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.21

Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.22

Bìa Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.23

Bìa phụ Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.24

Bìa báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.25

Bìa Tập hợp minh chứng kết quả, sản phẩm đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.26

Dự toán chi đề tài KH&CN

Mẫu 1.27

Quyết toán chi đề tài NCKH

Mẫu 1.28

Chi họp HĐ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.29

Chi đọc và viết bài nhận xét đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1.30

Chi công tham gia nghiên cứu/quản lý đề tài KHCN cấp Đại học

Mẫu 1.31

Giấy biên nhận


DANH MỤC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ (2016)
(Ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mẫu 1.  Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 2.  Bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 3. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 4. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 5. Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 6. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 7. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 8. Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 9. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 10. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 11. Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 12. Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 13. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 14. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 15. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 16. Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ̣
Mẫu 17. Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 18. Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 19. Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 20. Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 21. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 22. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh
Mẫu 23. Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ 
Mẫu 24. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 25. Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 26. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 27. Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 28. Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 29. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Phụ lục II
 
Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây