Biểu mẫu KH&CN các cấp


CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHKH, ngày  tháng  năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)
TẢI PHỤ LỤC TẠI ĐÂY: Phụ lục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học

Phụ lục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp đại học gồm có:

Phụ lục I: Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học
Mẫu 1.1

Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.2

Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.3

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.4

Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.5

Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.6

Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.7

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.8

Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.9

Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.10

Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.11

Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.12

Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.13a

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên ký với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài)

Mẫu 1.13b

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên (Thủ trưởng tổ chức chủ trì ký với chủ nhiệm đề tài)

Mẫu 1.14

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.15

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.16

Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.17

Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.18

Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.19

Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.20

Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.21

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.22

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học bằng tiếng Anh

Mẫu 1.23

Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.24

Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.25

Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.26

Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.27

Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học.

Mẫu 1.28

Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 1.29a

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên (tương ứng với hợp đồng mẫu 13a Phụ lục này)

Mẫu 1.29b

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên (tương ứng với hợp đồng mẫu 13b Phụ lục này)


Phụ lục II: Quy định báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp Đại học
Phụ lục III: Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp cơ sở
Phụ lục IV: Quy định báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp cơ sở

DANH MỤC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ (2016)
(Ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mẫu 1.  Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 2.  Bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 3. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 4. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 5. Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 6. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 7. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 8. Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 9. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 10. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 11. Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 12. Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 13. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 14. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 15. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 16. Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ̣
Mẫu 17. Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 18. Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 19. Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 20. Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 21. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 22. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh
Mẫu 23. Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ 
Mẫu 24. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 25. Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 26. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 27. Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 28. Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 29. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Phụ lục II
 
Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ
Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây